PRIVACY POLICY

AVG Bescherming Persoonsgegevens De Vlijt Auto’s

Privacy Policy & Disclaimer

De Vlijt Auto’s hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De Vlijt Auto’s houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als De Vlijt Auto’s zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Naam bedrijf: De Vlijt Auto’s
Adres: Vlijtseweg 200
Postcode /Plaats: 7317AN Apeldoorn
Email: info@devlijtautos.nl
Telefoonnummer: 055 – 7676040

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers
Uw persoonsgegevens worden door De Vlijt Auto’s verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • administratieve doeleinde;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • het meten van klanttevredenheid;
 • het u op de hoogte houden van nieuws/ontwikkelingen rondom De Vlijt Auto’s en uw auto;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het kunnen aanbieden van een proefrit of anderszins tijdelijk beschikbaar stellen van een voertuig. Hierbij kunnen wij u vragen zich te identificeren met een geldig legitimatiebewijs en/of wanneer noodzakelijk maken wij een kopie van uw rijbewijs of identiteitskaart/paspoort voor de duur van het gebruik van het voertuig. Dit doen wij om uw identiteit vast te stellen en om het mogelijk te maken om aangifte te doen wanneer het vermoeden bestaat van diefstal of er sprake is van aantoonbare schade of wangedrag;
 • het aangaan van financial lease- of financieringsovereenkomsten;
 • het versturen van facturen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam, adres en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • email adres;
 • geboortedatum;
 • rijbewijsnummer;
 • kopie ID;
 • bankgegevens/ betaalinformatie t.b.v. overeenkomsten, zoals IBAN-nr en SEPA
 • kenmerk (financial lease);
 • autodata zoals merk, type, kenteken, gereden kilometers.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden (financial lease). Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • zakelijke en particuliere financieringen en verzekeringen;
 • het onderbrengen van garanties.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als u klant bent bij De Vlijt Auto’s en wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren.

Beveiliging

Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.

Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • back-up van belangrijke informatie;
 • automatische updates van systeemsoftware en antivirusprogramma;
 • systemen zijn vergrendeld met username en wachtwoord;
 • alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot (bijzondere) gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect

Persoonsgegevens van prospect worden door De Vlijt Auto’s verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van offerte en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Vlijt Auto’s de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door De Vlijt Auto’s opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.